Gastprofessor Leerstoel Fiets, Universiteit Gent – Gent (BE)

Source

About the Job

VACATURE VOOR EEN DEELTIJDS (10%) GASTPROFESSOR ‘FIETS’ IN DE RANG VAN HOOGLERAAR

Aan de Universiteit Gent, Vakgroep Geografie wordt door de Vlaamse Regering een nieuwe Leerstoel Fiets geïnstalleerd. De Leerstoel Fiets heeft als thematische doel het Vlaamse beleid op vlak van fietsen te ondersteunen, te evalueren en verder te ontwikkelen.

De Leerstoel Fiets voorziet in de aanstelling van een deeltijds (10%) gastprofessor (graad hoogleraar) en een 50% wetenschappelijk medewerker, ter ondersteuning van de leerstoelhouder. De Leerstoel Fiets vangt aan op 1 december 2023 en geldt voor 3 jaar (verlenging is mogelijk maar afhankelijk van benodigde financiering). Voor de invulling van de leerstoel zoekt de vakgroep een leerstoelhouder (m/v/x).

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

OPDRACHT

Aan de vakgroep Geografie van de faculteit Wetenschappen werd door de Vlaamse Regering de Leerstoel Fiets toevertrouwd. De Leerstoel Fiets heeft als doel het Vlaamse beleid op vlak van fietsen te ondersteunen, te evalueren en verder te ontwikkelen. De werking van de Leerstoel Fiets zal gebaseerd worden op een thema, dat gedurende een jaar tot anderhalf jaar verder wordt uitgewerkt in samenspraak met de leerstoelhouder en de begeleidingscommissie. Die begeleidingscommissie bestaat voor 50% uit leden die ambtshalve verbonden zijn aan de Universiteit Gent en voor 50% uit leden die worden aangeduid door het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De uitgevoerde taken van de leerstoelhouder (naar onderwijs en onderzoek) dienen een sterk maatschappelijke en wetenschappelijke insteek te hebben. Zo zullen lezingen en communicatie gericht zijn naar zowel specialisten als het brede publiek. Publicaties en toegankelijke rapporten en handleidingen dienen het Vlaamse fietsbeleid te ondersteunen. De Leerstoel Fiets zal een nauwe samenwerking tussen alle betrokken actoren met betrekking tot het fietsbeleid nastreven.

Academisch onderwijs

Als leerstoelhouder participeert u in verschillende opleidingsonderdelen in het domein van Fiets en Fietsbeleid. De leerstoelhouder zal gevraagd worden actief mee te werken aan het onderwijs (als gasthoogleraar in bestaande vakken rond duurzame mobiliteit), of betrokken worden bij de ontwikkeling van een nieuw vak, of een micro-credential in kader van opleidingen aan de Universiteit Gent en de EIT Urban Mobility.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van het Fiets en Fietsbeleid. Daarbij wordt met een (anderhalf)jaarthema gewerkt worden. Thema’s worden in nauw overleg met de begeleidingscommissie uiteengezet. Daarbij kan gedacht worden aan een innovatieve aanpak van fietsveiligheid in brede zin (incl. subjectieve fietsveiligheid), de beïnvloeding van fietsgedrag en de stimulering van fietsgebruik, de ontwikkeling van nieuwe methodieken voor het in kaart brengen van de staat van de fietsinfrastructuur en de evaluatie van netwerken, een 360° evaluatie van richtlijnen voor fietsinfrastructuur en diverse aspecten van het fietsbeleid in Vlaanderen, internationale benchmarking, fietslogistiek, themagerichte audits en effectmeeting voor fietsverkeer, de ontwikkeling en het testen van slimme technologie om fietsen comfortabeler en veiliger te maken, etc.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt (uiteraard binnen uw beperkte aanstelling van 10%) mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Geografie. Teneinde de doelstellingen van de leerstoel te bevorderen, als evenals de naamsbekendheid van de leerstoel te ontwikkelen, kunnen verscheidene dienstverleningsactiviteiten worden ontplooid zoals bijvoorbeeld deelname aan experten-panel, workshops, dialoogoefeningen, panelgesprekken met interne en externe deskundigen, voordrachten en lezingen, publicaties, mediaverslaggeving e.d.

PROFIEL

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het opgegeven vakgebied zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
 • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
 • U beschikt over sterke didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
 • Strekken tot aanbeveling :
  • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald ;
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau
  • Onderwijsprofessionalisering
  • Kennis van het geven van beleidsadviezen

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U heeft zin voor initiatief;
 • U bent collegiaal, stipt;
 • U bent sterk in organisatie en communicatie;
 • U bent goed in het betrekken van en rekening houden met een diversiteit aan stakeholders;
 • U hebt oog voor creatieve/vernieuwende benaderingen en invalshoeken;
 • U bent gedreven om deze Leerstoel Fiets waardevol in te vullen, om zo een bijdrage te leveren aan een succesvol en vooruitstrevend fietsbeleid in Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

  Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.
 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 december 2023. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

AANSTELLINGSINFORMATIE

U wordt aangesteld als deeltijds (10%) gasthoogleraar voor een periode van 3 jaar. Verlening is mogelijk maar afhankelijk van de al of niet continuering van de externe middelen die hiervoor worden voorzien.

De indiensttreding is vanaf 1 december 2023.

ONS AANBOD

U wordt de leerstoelhouder Fiets (bezoldigd in de graad van hoogleraar) verbonden aan de vakgroep Geografie binnen de faculteit Wetenschappen. Het gaat om een 10% aanstelling voor een periode van drie jaar. Verlenging van de opdracht is mogelijk, maar afhankelijk van de continuering van externe middelen door de Vlaamse Regering.

De leerstoelhouder krijgt bovendien ondersteuning van een halftijdse wetenschappelijke medewerker. Deze persoon zal worden aangenomen in overleg met de leerstoelhouder.

GENDER EN DIVERSITEIT

De Universiteit Gent voert een gelijkekansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

SELECTIEPROCEDURE

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire selectiecommissie die voor deze vacature werd samengesteld.
De selectiecommissie kan na een preselectie op basis van de ingediende en als ontvankelijk beoordeelde dossiers, de kandidaten horen over hun visie en planning inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Er kan ook worden overgegaan tot de organisatie van een proefles of een uiteenzetting over een onderwerp in het betreffende vakgebied.
Hierna maakt de selectiecommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

Kandidaten wordt gevraagd hun top 5 belangrijkste publicaties of andere academische realisaties met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output.

SOLLICITEREN

U kan solliciteren door uw motivatiebrief en CV ten laatste op 19 november 2023 te bezorgen aan prof. dr. Frank Witlox, (Frank.Witlox@UGent.be, +32 (0)9/264 45 53) van de faculteit Wetenschappen, vakgroep Geografie.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Frank Witlox (Frank.Witlox@UGent.be, +32 (0)9/264 45 53) van de faculteit Wetenschappen, vakgroep Geografie


Campaign success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Member profile

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.